Общи условия

на Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД за обслужване на плащания с платежни инструменти чрез POS/mPOS терминал

Последна промяна: 30.11.2021 г.

 1. ПРЕДМЕТ
  1. Настоящите Общи условия за обслужване на плащания с платежни инструменти чрез POS/mPOS терминал, наричани за краткост Общи условия или „ОУ”, уреждат отношенията между ДАТЕКС ПЕЙМЪНТ ТЕХНОЛОДЖИ ЕАД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204654634, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, ул. ДАТЕКС №4, електронен адрес: www.datecspay.bg, осъществяващо дейност като платежна институция под надзора на Българска народна банка въз основа на решение на УС на БНБ за издаване на лиценз – Решение №17 от 25 януари 2018 г. (наричано по-нататък „ДРУЖЕСТВОТО”) и клиенти, юридически лица, еднолични търговци или лица с регистрирана свободна практика (наричани по-нататък „ТЪРГОВЦИ“), възникващи с приемането, обработването и обслужването на платежни операции извършени с местни и международни платежни инструменти за предлагани от ТЪРГОВЕЦА стоки и/или услуги чрез POS/mPOS терминал.
  2. Настоящите Общи условия представляват неразделна част от Договора за обслужване на плащания с платежни инструменти чрез POS/mPOS терминал, (наричан също „ДОГОВОР“), като уреждат платежните отношения, правата и отговорностите на ДРУЖЕСТВОТО и ТЪРГОВЦИТЕ. Във всички случаи на несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и уговорките в Договора се прилага договореното в Договора.
  3. С подписване на Договора, Търговецът декларира, че настоящите Общи условия са му предоставени предварително, запознат е с тях и ги приема.
  4. Предоставянето на тези Общи условия не поражда задължение за ДРУЖЕСТВОТО за сключване на договор и ДРУЖЕСТВОТО не се мотивира в случай на отказ от сключване на договор.
  5. Настоящите Общи условия са приети на основание приложимите разпоредби на българското законодателство, както и правилата и регулациите на Международните картови организации, наричани за краткост „MKO”.
  6. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да променя настоящите Общи условия при промени в местното законодателство, в правилата на Международните картови организации или при други регулативни изисквания, като следва да уведоми ТЪРГОВЦИТЕ в срок не по-малък от 1 (един) месец преди датата, на която промените влизат в сила, чрез публикуването на съобщение за това и публикуването на променените ОУ на Интернет-страницата на ДРУЖЕСТВОТО - www.datecspay.bg.
 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  За целите на настоящите Общи условия и на Договора, се прилагат следните определения:

  1. „ТЪРГОВЕЦ“ – клиент на ДРУЖЕСТВОТО, който извършва търговска дейност като юридическо лице, едноличен търговец или регистрирана свободна практика и във връзка с тази дейност приема плащане с използване на платежни инструменти, наричани за краткост „ПИ“ чрез POS/mPOS терминал.
  2. Платежен инструмент (ПИ) - персонализирано устройство използвано от ползвателя на платежни услуги с цел подаване на платежно нареждане.
  3. Видове ПИ, чрез които Търговецът може да получава плащания чрез POS/mPOS терминал:
   1. „КАРТА“ – вид персонализиран платежен инструмент (дебитна или кредитна карта), който се използва многократно за идентификация на оправомощения ползвател на платежни услуги и за отдалечен достъп до платежна сметка и/или до предварително договорен кредитен лимит и с който може да се извършва плащане на стоки и услуги. Картата е пластика, която е валидна, когато е предоставена в посочения на лицевата й страна срок, не е видимо повредена по някакъв начин (надраскана, спукана, счупена, с нарушена цялост, със следи от остри предмети, и др.) и отговаря на реквизитите, посочени в Инструкциите за приемане на плащания към Договора.
   2. Други видове платежни инструменти, чрез които се изпълняват плащания, с отразени номера на платежни карти по номенклатурата на международните картови организации, които могат да бъдат мобилни телефони, стикери залепени за телефон, гривни, часовници и други устройства, в които е вграден безконтактен чип и които притежават технологичната възможност за изпълнение на плащане по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и съгласно изискванията на МКО.
  4. „Брандове (Видове) Карти“ – картите с лого на съответните МКО, изброени в Договора, които могат да бъдат приемани като платежен инструмент за разплащане на POS/mPOS терминал.
  5. Видове ПОС терминални устройства:
   1. „POS“– стационарно или мобилно ПОС терминално устройство със или без вграден принтер за печат на бележката от осъществена трансакция и с възможност за директна комуникация, инсталирано в търговски обект на Търговеца, свързано със системен оператор и системата на ДРУЖЕСТВОТО чрез телекомуникационни линии, предназначено да приема и изпраща информация по електронен път при плащания с ПИ. POS устройството е сертифицирано да изпълнява платежни операции чрез приемане и обработване на данните на платежния инструмент посредством:
    1. Прочитане на ЧИП-а или магнитната лента с физически контакт.
    2. Прочитане на ЧИП-а чрез безконтактна технология в зависимост от типа на използвания от платеца платежен инструмент, стойността на плащането и технологията на POS терминала.
    3. Чрез ръчно въвеждане на данни за платежния инструмент от служител при Търговеца и иницииране на платежна операция чрез клавиатурата на POS терминала.
   2. „mPOS“ – мобилно ПОС – терминално устройство без вграден принтер и без възможност за директна комуникация, свързано със системен оператор и системата на ДРУЖЕСТВОТО чрез телекомуникационните възможности на мобилно устройство с операционна система Android, използвайки специално разработено за целта и предоставено от ДРУЖЕСТВОТО на ТЪРГОВЕЦА мобилно приложение, предназначено да приема и изпраща информация по електронен път при плащания с ЕПИ. mPOS устройството е сертифицирано да изпълнява платежни операции чрез приемане и обработване на данните на платежния инструмент посредством прочитане на ЧИП-а или магнитната лента с физически контакт или посредством прочитане на ЧИП-а чрез безконтактна технология в зависимост от типа на използвания от платеца платежен инструмент. Бележката от осъществена трансакция на mPOS устройството може да се изпраща или разпечатва, както следва:
    1. По електронна поща на предоставен от Картодържателя в процеса на извършване на трансакцията e-mail адрес. Предоставянето на e-mail адрес от страна на Картодържателя е задължително условие, за да бъде осъществена трансакция на mPOS устройство. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност в случай, че e-mail адресът, посочен от Картодържателя в процеса на осъществяване на трансакция, няма възможност да изобрази правилно и с всички необходими реквизити или въобще изпратената от mPOS устройството бележка, както и в случай, че изпратеното от ДРУЖЕСТВОТО e-mail съобщение не достигне до получателя.
    2. Посредством фискален мобилен принтер на ДАТЕКС ПЕЙМЪНТ ТЕХНОЛОДЖИ ЕАД, при условия, че е осигурена интегрирана свързаност между mPOS и фискален мобилен принтер на ДАТЕКС ПЕЙМЪНТ ТЕХНОЛОДЖИ ЕАД.
  6. „Лимит на ПОС“ - максималната сума, до размера на която може да се извърши еднократно плащане чрез съответния ПОС терминал, и която е заложена технически от ДРУЖЕСТВОТО.
  7. “Картодържател/Оправомощен ползвател “ – лицето, на чието име е издаден ПИ.
  8. „Системен оператор“ - оператор на платежна система за електронни разплащания с ПИ.
  9. „Авторизация“ - процес на одобрение на платежната операция, извършена с ПИ, от авторизационната система на издателя или от обслужващия го картов оператор.
  10. „Пре-авторизация“ - процес на предварително одобрение на платежна операция, извършена с ПИ, от авторизационната система на издателя или от обслужващия го картов оператор, при който се блокира сумата, достатъчна да покрие разхода по бъдещо плащане към Търговеца за 30-дневен период, без осъществяване на финансова трансакция.
  11. „Дата на трансакция/платежна операция“ – датата на операцията е денят, в който оправомощеният ползвател е извършил плащането чрез POS/mPOS.
  12. „Авторизационен код“ – при плащания с карти, авторизационният код е шест-разряден буквено-цифров код, генериран от авторизационната система на издателя или от обслужващия го системен оператор, чрез който се идентифицира одобрение на конкретна авторизация.
  13. „Международни картови организации” (МКО) - картовите организации Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB и UnionPay.
  14. „БОРИКА АД“ – акционерно дружество, собственост на Българска Народна Банка и търговските банки в страната, осигуряващо непрекъсната работа на Оторизационен център – 24 часа, 7 дни в седмицата.
  15. „Издател“ – банка или финансова институция, която издава ПИ и има договорни отношения с оправомощени ползватели за предоставяне на платежни услуги чрез ПИ.
  16. „Сметка“ – разплащателна сметка в български лева открита на името на Търговеца и посочена в Договора за получаване на приетите плащания с ПИ чрез POS/mPOS.
  17. „Такса за обслужване“ - такса, която ТЪРГОВЕЦЪТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО за извършване на всяко плащане с ЕПИ.
  18. „Обменна такса“ - таксата, заплащана за всяка операция от ДРУЖЕСТВОТО на финансовата институция, обслужваща Оправомощения ползвател.
  19. „Инструкция“ – всички указания и ръководства дадени от Дружеството за обслужване на разплащания с ПИ при осъществяване на търговска дейност чрез ПОС терминално устройство, включващи технически спецификации на ПОС терминалното устройство, характеристики на приеманите от ТЪРГОВЕЦА за разплащания ПИ и други допълнителни и конкретни за търговската дейност ръководства, неразделна част от ДОГОВОРА.
  20. „Трансакция“ – единична платежна операция, извършена при ТЪРГОВЕЦА и регистрирана от ДРУЖЕСТВОТО, направена от оправомощения ползвател към определен момент:
   1. „Трансакция, извършена в присъствието на оправомощения ползвател“ – плащане, което се извършва с физическото присъствие на оправомощения ползвател и платежния инструмент в момента на мястото на плащане.
   2. „Контактна трансакция“ – извършена с прочитане на информацията от ПОС терминалното устройство чрез поставяне на картата в четящото устройство на ПОС терминала.
   3. „Безконтактна трансакция“ – извършена с прочитане на информацията от ПОС терминалното устройство чрез доближаване на ПИ до четящото устройство на ПОС терминала.
   4. „Трансакция, извършена без присъствието на оправомощения представител (Key Entry)“ – трансакция, при която ТЪРГОВЕЦЪТ набира ръчно на електронното терминално устройство POS всички данни на картата (номер на карта, срок на валидност) и сумата за плащане. В тези случаи Картодържателят не присъства в търговския обект, но е предоставил на търговеца писмено разрешение (авторизационна форма) да бъде извършено плащане без присъствие на картата. Такива плащания могат да се извършват само при търговци със специфична търговска дейност като хотели, туристически агенции, рент-а-кар.
  21. „Разписка за продажба“/„Бележка“ от ПОС терминалното устройство – запис за трансакцията между Търговеца и оправомощения ползвател документ, удостоверяващ задължаването на използвания за плащането ПИ или обслужващата го сметка. Разписката за продажба, която регистрира успешна трансакция с карта съдържа следните реквизити:
   • Дата и час на трансакцията.
   • Тип на картата.
   • Последните четири цифри от номера на картата.
   • Име на търговец.
   • Адрес на търговец.
   • Авторизационен код.
   • Сума и валута на трансакцията.
   • Подпис на картодържателя, само ако плащането не е потвърдено с ПИН код. За плащания, които са потвърдени с ПИН код, подпис не се изисква.
   • Номер на терминалното устройство.
  22. "Дебитни известия" – Разписка за продажба/Бележка, които се генерират и отпечатват автоматично, когато Търговецът използва ПОС терминал.
  23. "Кредитни известия" са разписки/бележки, които се генерират и отпечатват автоматично от ПОС терминалното устройство и се подписват от името на Търговеца. Използват се от Търговеца в случаите на възстановяване стойността на върнати стоки или неизползвана услуга, в които се отбелязват пълните данни на Картодържателя, на Картата и на съответното плащане.
  24. „Съмнителна трансакция“ – е трансакция, регистрирана от издателя на ПИ или Международната картова организация, или ДРУЖЕСТВОТО, извършена при Търговеца, сключил договор с ДРУЖЕСТВОТО, за чието осъществяване е използван подправен, откраднат или изгубен ПИ без разрешение на действителния оправомощен държател.
  25. „Неправомерна трансакция” – трансакция, съзнателно (преднамерено) извършена с карта или картови данни, придобити по незаконен начин (изгубена, открадната, получена на базата на фалшиви документи и др.), както и с фалшифицирана или подправена карта, или с присвоени картови данни. Такава трансакция е направена без знанието и съгласието на автентичния картодържател и без неговото разрешение, като последният отказва да признае разходите, свързани с нея.
  26. „Съмнение“ – по смисъла на настоящите Общи условия и договора се счита за възникнало при всяко несъответствие на предложения за разплащане ПИ с всеки един от параметрите на ПИ, които са подробно описани в Инструкция, неразделна част от Договора.
  27. „Високо-рисков търговец“ – търговец, който е регистриран от международните картови организации (МКО) или ДРУЖЕСТВОТО при надвишаване на определени минимални изисквания за извършване на съмнителни трансакции с ПИ.
  28. „Процедура за оспорвани плащания“ – процедура, която Издателят на ПИ стартира след прието оплакване от страна на оправомощен ползвател на ПИ, открил неправомерно извършена трансакция, или неизпълнено „възстановяване“, или грешка при обработка на платежната операция от страна на ДРУЖЕСТВОТО, в качеството му на обслужващо трансакциите на конкретния ПОС терминал, или поради непредоставена стока или услуга, или трансакция с изгубен, откраднат или подправен ПИ, или подозрение в измама и пр. При регистрирана процедура за оспорвано плащане, издателят изцяло или частично съгласно оспорването на оправомощения ползвател на ПИ обработва финансова платежна операция, с която се заверява използвания ПИ и се генерира задължение към търговеца.
  29. „Оспорено плащане“– искане за възстановяване, изцяло или частично, на определена сума, заплатена чрез трансакция с карта на ПОС терминал. Искането се извършва от издателя на картата, по инициатива на Картодържателя или по собствена инициатива при допуснати технически грешки или нарушения при приемането на плащането или при неправомерна трансакция. ДРУЖЕСТВОТО, обработила плащането на Търговеца, има възможност да го представи повторно за плащане от страна на картодържателя само при доказана липса на пропуски в процеса на приемане на плащането, регламентирани с настоящите Общи условия и Инструкциите за приемане на плащания с ПИ.
  30. „Арбитражна процедура“– процес, при който международните картови организации определят финансовата отговорност между техните членове за трансакции, протестирани по реда на процедурите на оспорвани плащания.
  31. „Съвет за стандартизиране на защитата в индустрията на картовите разплащания (Payment Card Industry Security Standards Council – PCI SSC)“ – международен форум основан през 2006 г., която организация отговаря за развитието, управлението и разпространението на стандартите и изискванията за защита на данните, използвани в индустрията на картовите разплащания (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standards).
 3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ИНСТАЛИРАНЕ НА POS/mPOS ТЕРМИНАЛ
  1. ДРУЖЕСТВОТО и ТЪРГОВЕЦЪТ сключват договор на основание подадена и подписана от Търговеца „Заявка за инсталиране на POS/mPOS терминал“, и след одобрение от страна на ДРУЖЕСТВОТО на Търговеца и търговската дейност, за извършване на която ще бъде инсталиран POS терминал или предоставен mPOS терминал за приемане на плащания с ПИ.
  2. Търговската дейност на съответния търговец трябва да отговаря на следните условия:
   1. Да е свързана със сключването на сделки с предмет: предоставяне на стоки и/или услуги, разрешени от действащото българско законодателство и в съответствие с добрите нрави, както и да отговаря на императивните изисквания относно извършването на търговска дейност. В случай на извършване на търговска дейност, подлежаща на лицензионен или разрешителен режим, Търговецът задължително трябва да притежава и представи на ДРУЖЕСТВОТО заверени копия от необходимите лицензии и разрешителни.
   2. Да спазва стриктно разпоредбите на действащото законодателство, свързани с упражняването на дейността му, както и всички разпоредби, свързани със защитата на потребителите.
   3. Да не нарушава авторското право и сродните му права.
   4. Да не засяга и/или нарушава правата и законните интереси на трети лица.
   5. Да не упражнява уронваща престижа на ДРУЖЕСТВОТО и Международните картови организации дейност. Дейността по предходното изречение може да е в една от следните форми, без изброяването им да претендира изчерпателност: продажба на забранени наркотични и психотропни субстанции, реплики или дубликати на известни търговски марки, материали със съдържание за възрастни и др.
  3. След одобрение на ТЪРГОВЕЦА и търговската дейност по данните, посочени в „Заявка за инсталиране на POS/mPOS терминал“, ДРУЖЕСТВОТО може да сключи договор със съответния ТЪРГОВЕЦ.
  4. При сключване на договора, ДРУЖЕСТВОТО може да изиска от ТЪРГОВЕЦА допълнителни документи относно заявената търговска дейност, като например, но не само: лицензионни документи (ако за дейността се налага лицензия), данъчна декларация, финансов отчет и др.
  5. След сключване на договора, въз основа на данните, посочени от ТЪРГОВЕЦА в „Заявка за инсталиране на POS/mPOS терминал “, който е неразделна чат от Договора, ДРУЖЕСТВОТО параметризира и инсталира в посочения търговски обект POS терминал или параметризира и предоставя mPOS терминал на ТЪРГОВЕЦА.
  6. Всеки търговец може да заяви за инсталиране или за получаване повече от едно ПОС – терминално устройство, включително и от двата вида.
 4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПРИЕМАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ С ПИ ЧРЕЗ POS/mPOS ТЕРМИНАЛ“
  1. При предоставяне на услугата „приемане, обработване и обслужване на плащания с ПИ чрез POS/mPOS терминал ДРУЖЕСТВОТО се задължава:
   1. Да регистрира и инсталира POS терминал или да регистрира и предостави mPOS терминал за приемане и обработване на плащания с ПИ по реда на Договора и на тези Общи условия.
   2. Да обработва и обслужва плащанията, наредени чрез регистрираното ПОС терминално устройство от оправомощени ползватели на ПИ в полза на ТЪРГОВЕЦА, като заверява посочената от Търговеца сметка с дължимите суми по реда, при условията и в сроковете съгласно Договора и настоящите Общи условия.
   3. Да предостави възможност за безналично приемане на плащания с ПИ посочени в договора и тези Общи условия.
   4. Да предостави на ТЪРГОВЕЦА съответните правила и инструкции за работа с POS/mPOS терминали при приемане на плащания с ПИ чрез тях.
 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО
  1. ДРУЖЕСТВОТО има право да получава от ТЪРГОВЕЦА договорените дължими такси за приемане, обработване и обслужване на плащания с ПИ чрез POS/mPOS терминал.
  2. ДРУЖЕСТВОТО има право да проведе цялостна проверка на плащанията с ПИ при регистрирани съмнителни трансакции, както и да изиска и да получи от ТЪРГОВЕЦА всички документи свързани с приети плащания с ПИ.
  3. ДРУЖЕСТВОТО има право да извършва периодични инспекции на ТЪРГОВЕЦА на адресите на извършване на търговска дейност/седалище, съгласно регулаторните изисквания на МКО.
  4. ДРУЖЕСТВОТО има право временно да блокира един или повече ПОС терминала, като преустанови достъпа им до авторизационната система на БОРИКА АД, в случай на неспазване от страна на ТЪРГОВЕЦА на изисквания по настоящите Общи условия и Договор, както и при съмнения за неоторизирани от Картодържатели трансакции с цел да предпази ТЪРГОВЕЦА и себе си от загуби.
  5. ДРУЖЕСТВОТО има право едностранно да налага допълнителни изисквания или ограничения по отношение приемането на плащания с карти при Търговеца.
  6. ДРУЖЕСТВОТО има право да претендира в срок до 3 години след прекратяване или разваляне на Договора за обслужване на плащания с карти чрез физически ПОС терминал за възстановяване от ТЪРГОВЕЦА на всички платени от него суми по оспорени плащания, включително и за платени суми по наложени му глоби от МКО за неправомерна дейност от страна на ТЪРГОВЕЦА.
  7. ДРУЖЕСТВОТО се задължава след сключване на Договор с Търговеца да регистрира заявеното ПОС терминално устройство при системния оператор, в случая БОРИКА АД.
  8. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да подготви, тества и инсталира в обектите на ТЪРГОВЕЦА заявените ПОС терминали в договорения срок. При инсталацията на ПОС терминалите осигурява обучение на служителите на Търговеца за начина на експлоатацията и процедурата за приемане на плащания с карти, предоставя стикери с логата на приеманите видове карти.
  9. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да осигури 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, възможност за обслужване на плащания с карти чрез обслужваните от него ПОС терминални устройства.
  10. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да осигури съдействие на Търговци при въпроси, възникнали проблеми и неизправности свързани с приемането на плащания с карти на актуалните телефони публикувани на интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО.
  11. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да осигури на Търговеца достъп до подробна справка с реализираните успешни трансакции с ПИ чрез предоставените му ПОС терминални устройства.
  12. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да съхранява цялата информация и всички документи свързани с операциите извършени в полза на Търговеца чрез ПОС терминално устройство, по реда и в сроковете съгласно приложимите законодателство и правилата на системния оператор БОРИКА АД.
  13. ДРУЖЕСТВОТО има право да получава от ТЪРГОВЕЦА такса в размер от 35лв. без ДДС. за преконфигуриране на ПОС терминал, наложено от промяна на фирма или други обстоятелства изискващи това.
 6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
  1. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да получава от ДРУЖЕСТВОТО достъп до справка за извършените плащания с ПИ чрез ПОС терминали инсталирани в неговите търговски обекти.
  2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да поиска от ДРУЖЕСТВОТО да бъде заверена сметката му със сумата на всяко извършено, но неполучено, плащане чрез инсталирания от ДРУЖЕСТВОТО POS терминал или чрез предоставения му mPOS терминал в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на трансакцията. Като доказателство за извършено при Търговеца плащане се приемат копия от подписани от ползвателя на ПИ разписки за продажба чрез ПОС терминално устройство, както и фактура или касов бон, удостоверяващи продажбата. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да извърши проверка в 7 (седем) дневен срок от момента на получаване на искането, подадено от Търговеца, и в случай на допусната от негова страна грешка да завери сметката на Търговеца.
  3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да получава рекламни материали за плащания с ПИ.
  4. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да получава информация и съдействие от ДРУЖЕСТВОТО при въпроси, възникнали проблеми и неизправности свързани с приемането на плащания с карти на актуалните телефони публикувани на интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО.
  5. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да получи чрез определени свои служители безплатно обучение и инструкции от квалифицирани служители на ДРУЖЕСТВОТО или упълномощени от него трети лица.
  6. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да запознае служителите си ползващи ПОС терминалите обслужвани от ДРУЖЕСТВОТО с изискванията на Общите условия и Инструкциите към Договора и да осигури спазването им. Отговорността от грешки при приемане на плащания с карти в резултат на небрежност, невнимание или незнание от страна на оторизираните от Търговеца лица за работа с ПОС терминал се носи изцяло от Търговеца.
  7. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да изпълнява задълженията си, установени с тези Общи условия, Договора и приложимите документи.
  8. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да посочи и поддържа разплащателна сметка, по която да се извършват разплащанията между двете страни на базата на направени транзакции при посочените в конкретния договор условия.
  9. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да приема плащания с ПИ в момент на физическо присъствие на ПИ и неговия оправомощен ползвател.
  10. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да осигури регулярно използване на всеки от инсталираните ПОС терминали, с цел да осигури нормално функциониране на модулите и батериите им.
  11. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да осигури ежедневното изпращане на файл с реализираните трансакции на ПОС терминалните устройства, като ги държи включени към електрическата и комуникационна мрежа. В случай, че изпращането не се осъществи автоматично ТЪРГОВЕЦЪТ следва да се свърже с ДРУЖЕСТВОТО за съдействие.
  12. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да не използва обслужваните от ДРУЖЕСТВОТО ПОС терминали за приемане на плащания за стоки или услуги, които не са посочени в Договора.
  13. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предлага стоки и/или услуги и да осъществява и приема плащания чрез инсталираното/предоставеното от ДРУЖЕСТВОТО POS/mPOS устройство, извършени с видовете ПИ, договорени с ДРУЖЕСТВОТО, при същите условия, при които приема плащания в брой или с други платежни средства.
  14. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да осигури еднакви условия за плащане на всички ползватели, независимо от издателя на ПИ, както и да не включва в цената на предлаганите стоки и/или услуги допълнителни такси и комисиони, както и да не изисква от клиентите си заплащане на допълнителни такси, свързани с ползването на ПОС терминалното устройство.
  15. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да не определя минимална или максимална сума за плащане с ПИ без предварително съгласие на ДРУЖЕСТВОТО и на това основание да отказва плащания с ПИ.
  16. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да постави на видно място в търговските обекти, където се извършват плащания с ПИ, информация и обозначения, които посочват, че Търговеца приема плащания със съответните ПИ.
  17. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да спазва техническите изисквания и указания за комуникация и обмен на съобщенията на системния оператор БОРИКА АД.
  18. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да осигури за своя сметка електрическо захранване, необходимо за инсталиране на ПОС терминалното устройство, в случаите, когато от Търговеца е заявен стационарен ПОС терминал.
  19. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да информира незабавно ДРУЖЕСТВОТО при кражба или загуба на ПОС терминал или при съмнение за намеса върху терминалите от трета страна.
  20. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да съдейства за инсталирането на заявеното от него ПОС терминално устройство, когато е стационарно, като предостави необходимата техническа подготовка (връзка с касов апарат или друга свързаност) и да не променя без съгласието на ДРУЖЕСТВОТО неговото местоположение.
  21. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми ДРУЖЕСТВОТО в срок не по-дълъг от 7 (седем) дни от промяната в предоставената информация за комуникация (адрес за кореспонденция, телефон и адрес на електронна поща) и/или промяна в предоставената информация за търговския обект (адрес, телефон, лице за контакт, основна дейност и други).
  22. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен своевременно да уведоми ДРУЖЕСТВОТО за промени в условията си за работа с клиенти, които водят до необходимост от нови настройки на ПОС терминалното устройство.
  23. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предоставя на ДРУЖЕСТВОТО в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на уведомяване, всички документи и информация относно плащания чрез ПОС терминалното устройство, които са изискани от ДРУЖЕСТВОТО. В случай, че Търговецът не може да предостави на ДРУЖЕСТВОТО поисканата документация, сумите по постъпилите оспорвани плащания, при наличие на такива, са за негова сметка.
  24. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да съхранява и да не заличава информацията и всички документи относно плащанията с ПИ за период от минимум 24 (двадесет и четири) месеца от датата на трансакцията и да ги предостави на ДРУЖЕСТВОТО в петдневен срок от деня на поискването им.
 7. ОТГОВОРНОСТ НА ТЪРГОВЕЦА, ДРУЖЕСТВОТО И КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ
  1. ДРУЖЕСТВОТО не е страна по правоотношенията между Търговеца и трето лице - клиент на Търговеца (оправомощен ползвател на ПИ), отнасящи се до осъществяваната от него дейност и не носи отговорност за рекламации, свързани със сроковете на доставка, качеството на стоките и изпълнение на услугите, предлагани от Търговеца.
  2. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност пред Търговеца или неговите клиенти (оправомощени ползвател на ПИ) за вреди и пропуснати ползи, поради невъзможност за приемане на плащания с ПИ, неточности, грешка или забавяне на плащания, извършени в полза на Търговеца и причинени вследствие на форсмажорни обстоятелства, технически, комуникационни или други причини извън контрола на ДРУЖЕСТВОТО.
  3. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност, когато Търговецът не изпълни сделка, платена с ПИ чрез ПОС терминал, не спази сроковете за изпълнение на доставката по сделката, уговореното качество на стоките, както и в случаите, когато сключената с Търговеца сделка е нищожна или унищожаема.
  4. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вредите, причинени на Търговеца или неговите клиенти (оправомощен ползвател на ПИ) вследствие на невъзможността на Търговеца да приема плащания с ПИ чрез ПОС терминал, поради това, че ДРУЖЕСТВОТО е блокирало дейността на ПОС терминала.
  5. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да информира Търговеца за всяко постъпило оспорено плащане, както и за причините за оспорване в срок от пет работни дни, на посочените в Договора телефони и електронна поща.
   1. В случай на оспорено плащане, ДРУЖЕСТВОТО има право да удържи, от последващи преводи към ТЪРГОВЕЦА, сума в размер на стойността на оспореното плащане, до окончателното разрешаване на случая. Според резултата от оспорването  ДРУЖЕСТВОТО превежда удържаната сума на ТЪРГОВЕЦА или я задържа за покриване стойността на оспореното плащане.
  6. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да съдейства на Търговеца при оспорени платежни операции в случай, че същият е осигурил своевременно изисканите от него документи и информация, като извърши действия по повод техническото обслужване на съответните платежни операции, съгласно правилата за разглеждане на спорове на съответния платежен оператор, който обслужва ПИ, с който е извършена оспорената платежна операция.
  7. При непредставяне от ТЪРГОВЕЦА на изисканите от ДРУЖЕСТВОТО документи свързани с оспорени плащания чрез ПОС терминалното устройство и в изисканите срокове, ДРУЖЕСТВОТО се освобождава от задължението си да съдейства на Търговеца за разрешаване на случаите на оспорените платежни операции. В този случай оспорените плащания са изцяло за сметка на Търговеца, като ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласява удържаната сума по т.5.1. да покрие оспореното плащане.
  8. При съмнения на ДРУЖЕСТВОТО, при получаване на информация от МКО, органите на МВР, ДАНС, други компетентни държавни, международни институции или други финансови институции за плащания с откраднати, фалшиви и/или нередовни ПИ, ДРУЖЕСТВОТО има право да не завери сметката на Търговеца с пълният размер на сумите на извършените трансакции. Търговецът е длъжен да съдейства и да предостави поисканата от ДРУЖЕСТВОТО информация.
  9. При установяване от страна на ДРУЖЕСТВОТО, че нареденото при ТЪРГОВЕЦА плащане, с което е заверена сметката му, е въз основа на фалшива, невалидна и/или нередовна карта, или в случай, че картата е представена за плащане от лице, различно от оригиналния картодържател и неоторизирано от последния, ТЪРГОВЕЦЪТ с приемането на настоящите Общи условия предоставя на ДРУЖЕСТВОТО изричното право да намали стойността на последващи преводи към ТЪРГОВЕЦА със стойността на нерегламентираното заверение и го отнесе по сметката на потърпевшата страна, в случай, че такава е известна и установима. Рискът от плащания с фалшиви, невалидни и/или нередовни банкови карти, както и в случаи на наредено плащане с картата от неоторизирано от оригиналния картодържател лице, е изцяло за сметка на ТЪРГОВЕЦА.
  10. При неизпълнение от ТЪРГОВЕЦА на задължение, установено в тези Общи условия и/или Договора по повод приемането на плащания с ПИ чрез ПОС терминал, Търговецът отговаря пред ДРУЖЕСТВОТО до размера на оспореното плащане или до размера на действително причинените на ДРУЖЕСТВОТО вреди, в случай, че те надхвърлят размера на оспореното плащане или произтичат от друго вредоносно действие или бездействие на Търговеца.
 8. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
  1. При представяне на картата от оправомощения ползвател, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава:
   1. Да провери валидността на картата.
   2. Да се увери, че картата се предоставя лично от оправомощения ползвател, като има право да изиска без да задължава последния да предостави документ за самоличност.
   3. Да не разделя сумата на една покупка на части с цел избягване на ограничения, поставени от ДРУЖЕСТВОТО или издателя на картата.
   4. Да не погасява стари задължения на оправомощения ползвател чрез плащане с картата, а единствено налични към момента на сделката плащания на стоки и/или услуги.
   5. Да обработи типа плащане според вида на предложения от платеца ПИ съгласно инструкциите и приложеното ръководство на ПОС терминалното устройство.
  2. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да не предоставя ПОС терминалното устройство за опериране от лица без необходимата квалификация, както и да не го прехвърля или отдава за ползване на трети лица.
  3. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми незабавно ДРУЖЕСТВОТО за всеки възникнал проблем, поради който Търговецът не може да приема плащания с ПИ чрез ПОС терминалното устройство, за всеки случай на съмнение за използване по неправомерен начин на ПИ или при съмнителна платежна операция на посочените актуални телефони публикувани на интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО, както и да следва изричните указания на ДРУЖЕСТВОТО в посочените случаи.
  4. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да не приема и обработва плащания с ПИ, за които знае, че са незаконни и в разрез с настоящите Общи условия.
  5. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да се запознае и изпълнява всички стандарти за защита на данните при картови разплащания, регламентирани от Съвет за стандартизиране на защитата в индустрията на картовите разплащания и подробно описани на официалната Интернет страница на PCI Security Standards Council – www.pcisecuritystandards.org.
  6. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да не възпроизвежда и разпространява, а да пази в тайна всяка информация, станала му известна във връзка с ползването на ПОС терминалите обслужвани от ДРУЖЕСТВОТО, ползваните карти, извършените плащания, както и всяка информация, свързана с лични данни на картодържателя.
 9. ПРОМЕНИ В ПРАВООТНОШЕНИЯТА
  1. Промени в настоящите Общи условия се извършват в случаите, когато:
   1. Се разширява или ограничава обхвата на съответните ПИ, които ще бъдат приемани чрез ПОС терминалното устройство.
   2. Се разширява или ограничава размера на сумите и обхвата на операциите или услугите, възможни чрез ПОС терминалното устройство.
   3. Се променят финансовите условия (такси, срокове за заверка на сметката и други разходи) свързани с приемането, обработването и обслужването на платежни операции чрез ПОС терминалното устройство.
  2. При промяна на тези Общи условия, ДРУЖЕСТВОТО обявява промените чрез публикуването им на Интернет-страницата на ДРУЖЕСТВОТО - www.datecspay.bg. ДРУЖЕСТВОТО уведомява Търговеца за промените по реда и начините предвидени в тези Общи условия. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи вследствие на ограничаване обхвата на трансакциите или услугите.
 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
  1. Договорът може да бъде прекратен:
   1. По взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмено споразумение към договора.
   2. С едномесечно писмено предизвестие, отправено от всяка от страните до другата при изпълнение на насрещните задължения на всяка от тях.
   3. Без предизвестие от страна на ДРУЖЕСТВОТО при следните случаи:
    1. при нарушение на кое да е условие по Договора и Общите условия
    2. при достатъчно основания ДРУЖЕСТВОТО да счита, че Търговеца е извършил, направил опит да извърши или е бил в съучастие при извършване на действие представляващо неправомерно придобиване и/или използване на данни на карти, използването на фалшиви или подправени ЕПИ или друго неправомерно действие уронващо престижа на ДРУЖЕСТВОТО, както и при приемане на плащания за неодобрена от ДРУЖЕСТВОТО дейност.
    3. при констатиране от страна на ДРУЖЕСТВОТО, че чрез ПОС терминалното устройство Търговецът приема плащания за търговска дейност, която е различна от предмета на дейност, за която е регистрирано ПОС терминалното устройство.
    4. в случай, че Търговецът не е приемал разплащания с ЕПИ чрез ПОС терминалите обслужвани от ДРУЖЕСТВОТО за период от 1 до 6 месеца.
    5. при прекратяване дейността на Търговеца.
    6. При депозирана пред съда молба от страна на Търговеца за откриване на производство по несъстоятелност или започнала процедура по ликвидация на Търговеца.
  2. При прекратяване на договора двете страни се задължават да извършат всички плащания и изпълнят финансовите си задължение към насрещната страна, възникнали, както преди момента на прекратяването, така и след него в случаите на получени оспорени плащания за извършени платежни операции при Търговеца преди момента на прекратяването.
  3. Всички финансови задължения и отношения, останали след прекратяване на действието на този договор, се решават съобразно неговите разпоредби до окончателното им уреждане.
  4. При прекратяване на Договора, Търговецът следва да върне на ДРУЖЕСТВОТО всичко, което е получил във връзка с изпълнението на Договора. Отдадените от ДРУЖЕСТВОТО ПОС терминални устройства и инструкциите за работа с тях подлежат на връщане в едномесечен срок от датата на прекратяване на договора, освен ако друго не е предвидено в индивидуалния договор със съответния търговец.
  5. При връщането на ПОС терминалното/ните устройство/ва то/те следва да е/са в изправно състояние и да бъде/ат окомплектовано/ни с всички съставни части, описани в Инструкцията за работа с устройството. За приемането и предаването на устройството/вата се подписва приемо-предавателен протокол от оторизирани представители на страните.
 11. РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
  1. Търговецът може да осъществява комуникация с ДРУЖЕСТВОТО на актуални телефони и електронен адрес (e-mail), посочени на Интернет-страницата на ДРУЖЕСТВОТО - www.datecspay.bg.
  2. Страните се споразумяват, че ТЪРГОВЕЦЪТ задължително посочва в попълнения формуляр „Заявка за инсталиране на POS/mPOS терминал“, който е неразделна част от Договора, свой актуален електронен адрес за комуникация (e-mail), номер на мобилен телефон и номер на офис телефон. На посочения електронен адрес ДРУЖЕСТВОТО може да изпраща до Търговеца електронни съобщения, а на посочения мобилен телефон кратки текстови съобщения (SMS) относно изменения или прекратяване на Договора и/или на настоящите Общи условия, както и всяко друго уведомление по повод и във връзка с тези Общи условия и/или Договор.
  3. На посочените електронен адрес за комуникация (e-mail) / номер на мобилен телефон ДРУЖЕСТВОТО може да изпраща до Търговеца уведомления за промени на тези Общи условия, които са публикувани на Интернет-страницата на ДРУЖЕСТВОТО - www.datecspay.bg, както и да посочи конкретна връзка (link), като ще се счита, че по този начин същите са предоставени на хартиен носител.
  4. На посочените електронен адрес за комуникация (e-mail) / номер на мобилен телефон ДРУЖЕСТВОТО може да изпраща до ТЪРГОВЕЦА и уведомления за предлагани изменения на Договора, на инструкция или на друг акт на ДРУЖЕСТВОТО, и други, като ще се счита, че по този начин предложението е предоставено чрез електронен документ.
  5. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен незабавно писмено да уведоми ДРУЖЕСТВОТО за промяна на заявения електронен адрес за комуникация (e-mail) и/или номер на мобилен телефон и да съобщи на ДРУЖЕСТВОТО новия си електронен адрес за комуникация (e-mail) и/или номер на мобилен телефон. До получаване на съобщението за промяна на електронен адрес за комуникация (e-mail) и/или номер на мобилен телефон от ДРУЖЕСТВОТО, съответните съобщения се изпращат до заявения пред ДРУЖЕСТВОТО електронен адрес за комуникация (e-mail) и/или номер на мобилен телефон, като същите се смятат от ДРУЖЕСТВОТО и ТЪРГОВЕЦА за връчени и получени с всички предвидени в закона, Договора или настоящите Общи условия правни последици.
  6. Във всички случаи, комуникацията по повод изпълнение на Договора се осъществява на български език. ДРУЖЕСТВОТО може да осигури комуникация на английски език при изрично заявено желание от Търговеца, като в този случай всички документи се изготвят в двуезичен формат (на български и английски език), а при спорове относно тълкуването, българския текст има приоритет.